ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

Odměnu advokáta za poskytované právní služby lze rozdělit na odměnu smluvní a odměnu mimosmluvní. 

1. Smluvní odměna 

Nejčastěji jsou ceny za poskytování právních služeb cenami smluvními dohodnutými mezi advokátem a klientem zejména s ohledem na právní a časovou náročnost poskytované právní služby, přičemž se advokát vždy snaží zohlednit finanční možnosti klienta-spotřebitele. Smluvní odměna může být sjednána v podobě odměny časové, úkonové, paušální nebo podílové. 

- Časová odměna

Odměna advokáta určená podle času odráží skutečný čas strávený advokátem na konkrétním právním případu. Celková odměna je proto násobkem sjednané hodinové sazby advokáta a počtu hodin, které advokát na poskytnutí dané právní služby strávil. Hodinová sazba je nejčastěji sjednanou smluvní odměnou. Odměna se vždy sjednává individuálně s klientem a odvíjí se od náročnosti konkrétního případu. Standardní hodinová sazba činí 2.000,- Kč/hod plus DPH (tj. 2.420,- Kč/hod).

- Odměna úkonová 

Odměna úkonová je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby, přičemž nezáleží na tom, jakou dobu advokát nad provedením tohoto úkonu právní služby stráví. Za úkon právní služby se považuje například příprava a převzetí právního zastoupení nebo obhajoby, žaloba, vyjádření, odvolání, účast na soudním jednání a další. Výčet všech právních úkonů naleznete v § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu. 

- Paušální odměna 

Odměna paušální se sjednává mezi advokátem a klientem, a to za vyřízení buď jednoho konkrétního případu, nebo za pravidelné řešení více záležitostí určitého rozsahu. Jedná se nejčastěji o opakující se měsíční plnění, a to bez ohledu na to, jaký rozsah právních služeb je klientovi poskytnut. 

- Odměna podílová 

Podílová odměna spočívá v odvození odměny z předmětu věci nebo podílem z výsledku řízení, tedy procentem z nároku, který byl ve věci přiznán. 

2. Mimosmluvní odměna 

Není-li sjednána smluvní odměna, má advokát právo na minimální odměnu stanovenou pro daný typ případu vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Aktuální znění advokátní tarifu naleznete zde. Nižší ceny za poskytování právních služeb nelze podle stavovských předpisů České advokátní komory klientovi účtovat. Advokát však může klientovi poskytnout slevu až do výše 50 % jeho odměny. 


Vedle samotné odměny má advokát také právo na úhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady a další) a na náhradu za promeškaný čas, která činí 100 Kč za každou započatou půlhodinu. 

Odměna je splatná po vystavení faktury ke dni uvedenému ve faktuře, a to buď v hotovosti, nebo bezhotovostním převodem.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Nebudete-li s poskytnutými právními službami spokojeni, neváhejte se na mne obrátit a uvést své výhrady k poskytnutým právním službám. V případě, že bych Vaši stížnost či reklamaci nevyřešila k Vaší spokojenosti, jste v případě vzniku sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb oprávněni podat návrh na vyřešení sporu orgánu příslušnému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 

Česká advokátní komora 
Praha 1, Národní třída 16, PSČ 110 00 
e-mail: epodatelna@cak.cz 
ID datové schránky: n69admd 

web: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607  

Návrh na zahájení řízení je možné podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy klient-spotřebitel poprvé uplatnil svou stížnost nebo reklamaci u advokáta. V případě vzniku sporu je advokát povinen informovat spotřebitele možnosti mimosoudního řešení sporu také v listinné podobě nebo na trvalém nosiči dat (za který lze považovat i elektronickou poštu).