RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU

02.07.2020

Rozmohl se nám tu takový nešvar. Všichni si velice rádi po náročném dni anebo před takovým náročným dnem odpočineme. Naši snahu však nejčastěji v letním období může překazit neplánovaná oslava narozenin, hudební produkce, pouť, hlasití štamgasti nebo dokonce stavební práce. Lze se tomu bránit?

Rušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku, za který může být uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč a v případě opakovaného jednání až 15.000,- Kč. Zapisuje se do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. Dobou nočního klidu je přitom doba od 22.00 hod do 06.00 hod. 

Aby touto zákonnou úpravou nedošlo k naprostému vyloučení společenských akcí na území obce, je obec oprávněna obecně závaznou vyhláškou stanovit případy (zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce), pro které bude doba nočního klidu zkrácena, popř. zcela zrušena. Obec může výluku pro specifickou událost upravit buď konkrétním datem, stanoveným obdobím (např. Velikonoce), popř. událostí, jejíž termín konání mohou osoby žijící v obci předem předvídat. 

Pokud obec takovou vyhlášku nevydala, je konání akcí v době nočního klidu vyloučeno.

Nadměrný hluk a vibrace mohou být rovněž porušením povinností na úseku ochrany veřejného zdraví. Osoba, která provozuje zařízení, které je zdrojem hluku a vibrací, provozovatel provozovny či pořadatel veřejné produkce hudby, je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk či vibrace nepřekračovaly hygienické limity chráněného venkovního prostoru a vnitřních prostor staveb. Nejsou-li tyto povinnosti dodržovány a dochází-li k porušování hygienických limitů hluku a vibrací, může krajská hygienická stanice uložit pokutu až do výši 3.000.000,- Kč. Krajské hygienické stanice mohou dále pozastavit zdroj hluku či vibrací do doby odstranění závad.

Obec je oprávněna regulovat činnost hostinských zařízení, veřejné hudební produkce a dalšího také dle § 96 zákona o ochraně veřejného zdraví, stejně jako dle § 10 zákona o obcích.

Každý se může bránit rušení nočního klidu. 

Nejčastější a nejrychlejší řešení bude obrátit se na policii. Významně však může pomoci i krajská hygienická stanice, která je oprávněna provoz zařízení pozastavit. Nejvhodnější je však zaktivizovat dotčené osoby a vyžadovat po místní samosprávě, aby konání akcí upravila obecně závaznou vyhláškou. To však může být běh na delší trať.