VÝPOVĚĎ PRO NADBYTEČNOST

15.06.2020

Výpovědi pro nadbytečnost musí vždy předcházet rozhodnutí o organizačních změnách, se kterým musí být zaměstnanec seznámen nejpozději společně s výpovědí. Důležité je vždy správné stanovení data, ke kterému má být organizační změna účinná.

Pokud zaměstnavatel stanoví datum aktuální, vznikne překážka v práci na straně zaměstnavatele - zaměstnavatel nebude schopen přidělovat práci a zaměstnanci bude vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 %. Alternativně je možné stanovit jako datum účinnosti rozhodnutí o organizační změně den následující po dni, ke kterému pracovní poměr zaměstnance skončí. Ve výpovědní době je rovněž vhodné nařídit čerpání zbývající dovolené.

V případě ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost je však nutné počítat s dalšími náklady v podobě odstupného (jedno- až třínásobek průměrného výdělku).

Při zvažování, které pracovní místo je pro zaměstnavatele nadbytečné je rovněž nutné pamatovat na to, že výpověď nelze dát zaměstnanci:

  • v době trvání dočasné pracovní neschopnosti či karantény, ani tomu zaměstnanci, který ošetřuje dítě mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti;
  • těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou nebo zaměstnancům čerpajícím rodičovskou dovolenou.